Agenda Terytorialna 2030 została przyjęta przez ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne, rozwój terytorialny i spójność terytorialną 1 grudnia 2020 roku w Niemczech.

Agenda Terytorialna stanowi ramy dla działań służących promowaniu spójności terytorialnej w Europie.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z Agendy Terytorialnej w swoich krajach na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz do współpracy między krajami.

Agendy Terytorialnej 2030
Agendy Terytorialnej 2030
Streszczenie TA2030
Streszczenie TA2030
Overview of six Pilot Actions
Overview of the Pilot Actions
Atlas dla Agendy Terytorialnej 2030

W Europie rosnące nierówności między miejscami i ludźmi, a także niezrównoważony rozwój osiągnęły poziom krytyczny.

Aby zapewnić pozytywne perspektywy rozwoju w przyszłości dla wszystkich ludzi, społeczności i miejsc w Europie, potrzebne są wzmożone wspólne działania na wszystkich szczeblach geograficznych i szczeblach zarządzania.

Nadszedł czas, aby lepiej zrozumieć i odpowiednio zaadresować wpływ terytorialny polityk sektorowych.

Know more

Agenda Terytorialna 2030 ma na celu przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju i utrzymania jedności Europy.

Agenda Terytorialna podkreśla znaczenie strategicznego planowania przestrzennego i wyznacza jego kierunki oraz wzywa do wzmocnienia terytorialnego wymiaru polityk sektorowych na wszystkich szczeblach zarządzania.

Agenda Terytorialna promuje inkluzywną i zrównoważoną przyszłość dla wszystkich miejsc oraz pomaga w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju w Europie.

Know more

Priorytety określone w Agendzie Terytorialnej 2030 muszą być poparte odpowiednimi działaniami najważniejszych podmiotów gry o rozwój.

Tylko wtedy można odpowiednio zająć się priorytetami Agendy Terytorialnej 2030 związanymi z obawami dotyczącymi nierówności przestrzennych i transformacją w kierunku gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla/klimatu.

Każdy podmiot proszony jest o wdrażanie Agendy Terytorialnej 2030 w ramach swoich kompetencji i sprawowanego mandatu.

Know more

Działania wdrażające Agendę Terytorialną mogą być realizowane na wszystkich szczeblach zarządzania, mogą mieć różny charakter i przedmiot zainteresowania.

Aby zainspirować wspólne działania w całej Europie, zostały zainicjowane działania pilotażowe do Agendy Terytorialnej (Pilot Actions), których celem jest testowanie i rozwijanie projektów przyczyniających do realizacji priorytetów Agendy Terytorialnej.

Aby zainspirować wspólne działania w całej Europie, zostały zainicjowane działania pilotażowe do Agendy Terytorialnej (Pilot Actions), których celem jest testowanie i rozwijanie projektów przyczyniających do realizacji priorytetów Agendy Terytorialnej.

Know more

Media Assets Library
EN

By using our website, you are consenting our Privacy Policy, which includes cookies to provide you a better experience. Ok