Den 1 december 2020 enades ministrarna med ansvar för fysisk planering, territoriell utveckling och/eller territoriell sammanhållning om den territoriella agendan för 2030.

Den territoriella agendan tillhandahåller en handlingsinriktad ram för att främja den territoriella sammanhållningen i Europa.

Alla är välkomna att använda sig av den territoriella agendan på nationell, regional och lokal nivå i sina respektive länder och i samarbete med andra länder.

Territoriella Agendan 2030
Territoriella Agendan 2030
Summary of the TA2030
Sammanfattning TA2030
Overview of six Pilot Actions
Översikt pilotåtgärder
Atlas för den territoriella agendan 2030
Atlas för den territoriella agendan 2030

Den växande ojämlikheten mellan platser och mellan människor och en ohållbar utveckling har nått en kritisk nivå i Europa.

För att alla människor, grupper och platser i Europa ska kunna se positivt på framtiden krävs samordnade insatser på alla geografiska nivåer och förvaltningsnivåer.

Det är hög tid att få en bättre förståelse av sektorspolitikens territoriella påverkan och att hantera denna påverkan på lämpligt sätt.

Know more

Den territoriella agendan 2030 vill bidra till en hållbar utveckling och en fortsatt sammanhållning av Europa.

Den territoriella agendan betonar vikten av och anger inriktningen för en strategisk fysisk planering, och uppmanar alla förvaltningsnivåer att stärka den territoriella dimensionen i sektorspolitiken.

Agendan syftar till att främja en inkluderande och hållbar framtid för alla platser och bidra till att målen för hållbar utveckling uppnås i Europa.

Know more

De prioriteringar som fastställs i den territoriella agendan 2030 måste stödjas av åtgärder från engagerade aktörer.

Först då kan den territoriella agendans prioriteringar och farhågor kring ojämlikhet mellan platser och övergången till en koldioxid-/klimatneutral ekonomi hanteras på ett lämpligt sätt.

Alla nyckelaktörer uppmanas att genomföra den territoriella agendan inom ramen för sina ordinarie mandat.

Know more

Åtgärder för att genomföra den territoriella agendan i praktiken kan vidtas på alla förvaltningsnivåer och ha olika karaktär och fokus.

För att stimulera till gemensamma åtgärder i hela Europa genomförs pilotåtgärder för att visa på, testa och utveckla metoder som bidrar till att prioriteringarna i den territoriella agendan uppnås.

Alla uppmanas att noga följa dessa åtgärder, låta sig inspireras och komma med förslag till nya åtgärder.

Know more

Latest News & Articles
2024-03-06 New Pilot Action: Circular Rural Regions by The German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB) and the German Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (BBSR)
Media Assets Library
EN

By using our website, you are consenting our Privacy Policy, which includes cookies to provide you a better experience. Ok